#NB!!! Dette er utdatert innhold. Gå til https://difi.github.io/felleslosninger/oppslagstjenesten_rest.html (https://difi.github.io/felleslosninger/oppslagstjenesten_rest.html) for oppdatert dokumentasjon

Oppslagstjenesten gir offentlig forvaltning tilgang til innbyggers registrerte kontaktinformasjon (sikkerpostadresse, e-postadresse og mobilnummer). Tjenesten kan benyttes av offentlige virksomheter og virksomheter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Tjenesten er en overbygning på eksisterende registre for forvaltningens elektroniske kommunikasjon, i første omgang kontakt- og reservasjonsregisteret. På sikt kan oppslagstjenesten også gi tilgang til andre registre.

Kontakt- og reservasjonsregisteret inneholder informasjon om:

 • innbyggere har reservert seg mot digital kommunikasjon mot det offentlige eller ikke
 • foretrukket e-postadresse, mobilnummer og sikker digital postkasse

Registrering og oppdatering av informasjonen ligger til de ulike registrene og er ikke en del av oppslagstjenesten.

Tjenesteoversikt

Kontakt- og reservasjonsregisteret tilbyr følgende standardtjenester:

Funksjonalitet Teknisk grensesnitt
Oppslag av en eller flere innbyggere Webservice
Oppslag av sertifikat for printleverandør Webservice/SFTP
Administrasjon av egen informasjon Lenketjeneste
Tjeneste for reservasjon Lenketjeneste
Tjeneste for å velge digital postkasse Lenketjeneste
   

En av disse tjenestene er utlevering av digital kontaktinformasjon via ID-porten:

Funksjonalitet Teknisk grensesnitt
Utlevering av digital kontaktinformasjon via ID-porten ID-porten / SAML2
   

Ved innlogging i ID-porten, kan informasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret utleveres til de virksomheter som har tatt i bruk registeret og i tillegg ber om å få denne informasjonen gjennom ID-porten.

For mer informasjon henvises det til integrasjonsguide for ID-porten.

Aktører

Aktør Beskrivelse
Sentralforvalter Difi er forvalter av oppslagstjenesten
Offentlig virksomhet Virksomhet som henter kontaktinformasjon fra oppslagstjenesten. Kan være representert av en teknisk tjenesteleverandør.
Innbygger Person som har registrert opplysning i kontaktregisteret. Også omtalt som person.
ID-porten Felleskomponent for autentisering i offentlig sektor.

Brukes for å påse at innbyggere holder informasjon tilgjengeliggjort via oppslagstjenesten oppdatert.

Kan videreformidle informasjon fra oppslagstjenesten til offentlig virksomhet.    
  MinID Felleskomponent for autentisering på nivå 3 i offentlig sektor. Benytter oppslagstjenesten.
  Tjenesteleverandør Privat virksomhet som leverer tjenester på vegne av en offentlig virksomhet.
  Printleverandør Leverandør av print- og forsendelsestjeneste i Sikker Digital Post.
     

Oppslag av sertifikat for printleverandør

Kontakt- og reservasjonsregisteret forvalter alle sertifikat nødvendig for å kryptere sikker post til Innbygger. Dette gjelder både for digital post til Innbygger sin digitale postkasse, men også for fysisk post sendt til print og forsendelsesleverandør i sikker digital post. For bruk av denne tjenesten er det behov for å kryptere posten med printleverandør sitt offentlige sertifikat og ikke innbygger sitt sertifikat.

Denne tjenesten gir offentlig virksomhet tilgang til printleverandør sitt sertifikat for kryptering av post.


Hvordan få tilgang til oppslagstjenesten?

Kontakt oss Les mer på http://samarbeid.difi.no eller ta kontakt med idporten@difi.no for å få hjelp med å ta i bruk kontakt- og reservasjonsregisteret. Da vil du kunne få den mest oppdaterte informasjonen.

Følgende må gjøres før din virksomhet kan ta i bruk oppslagstjenesten:

Merkantile krav:

 • Bruksvilkår for Difis felleskomponenter og spesielle bruksvilkår for kontakt- og reservasjonsregisteret må aksepteres.
 • Kontaktpersoner hos virksomhet og eventuelt tjenesteleverandører må være registrert i samarbeidsportalen.
 • Virksomheten må bidra med informasjon til årshjulet for forvaltningen av kontaktregisteret.

Tekniske krav:

 • Anskaffe virksomhetssertifikat for virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Verifikasjonstest av integrasjonen må være gjennomført i et verifikasjonsmiljø.
 • Produksjonssetting må planlegges og koordineres opp mot andre virksomheters bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret.

Informasjon som må utveksles

Følgende må oppgis/avtales før man kan ta i brukt kontakt- og reservasjonsregisteret:

Organisasjonsnummer for virksomheten Dette må være det organisasjonsnummeret som ligger i virksomhetssertifikatet brukt i forbindelse med oppslag mot oppslagstjenesten.
   

All informasjon utveksles over e-post til idporten@difi.no

Datamodell

Datamodellen og alle begrep brukt i tjenesten er dokumentert i begrepskatalogen. Denne datamodellen brukes både i webservicetjenesten og i fil-grensesnittet.

Referanseklienter

Klientbibliotek for .Net og referanseimplementasjon i Java for oppslagstjenestens webservicegrensesnitt er tilgjengelig på GitHub

Se også .NET klient for oppslagstjenesten

Webservicegrensesnitt

Teknisk dokumentasjon knyttet til tjenesten finnes i begrepskatalogen

Teknisk beskrivelse

Følgende diagram beskriver meldingsstrukturen for webservice responsen fra oppslagstjenesten:

Følgende sekvensdiagram beskriver teknisk hvordan forespørsel og respons blir behandlet:

Følgende punktliste beskriver grensesnittet for versjon 5 i mer detalj:

 • Bruk av enveis HTTPS for å kryptere trafikken
 • Bruk av WS-Security
 • Forventede WSSecurityelementer i innkommende meldinger (client):
  • Signature, Timestamp, BinarySecurityToken
  • Det kreves at både Timestamp og Body tag er signert.
  • Signeringsalgoritme skal vere http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
  • Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
  • Signeringssertifikatet skal representeres som et BinarySecurityToken
 • Anvendte WSSecurityelementer i utgående meldinger (server)
  • Encryption, Signature, SignatureConfirmation, Timestamp
  • AES-256 (http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc)
  • Kryptering av body
   • Kryptert med virksomhetens public key brukt i request
  • Signeringsalgoritmen er http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
 • Fingeravtrykksalgoritmen er http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256Security Token: X509 sertifikater (virksomhetssertifikater)
 • Sertifikat for validering av signatur skal inkluderes i SOAP header
 • Time-to-live: 60 sekunder
 • Støttede CanonicalizationMethod-metoder i innkommende meldinger (client):
  • http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
  • http://www.w3.org/2001/10/REC-xml-c14n-20010315#WithComments
  • http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
  • http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments
 • Støttede Key Identifier typer i innkommende meldinger (client):
  • Kun: http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3 Se for øvrig eksempel-SOAP-responser som er vedlagt dokumentasjonen.

For tilgang til denne tjenesten skal det brukes et virksomhetssertifikat i produksjonsmiljøet, mens det i test kan brukes testvirksomhetssertifikater utstedt av godkjente utstedere.

Samme sertifikat brukes for både signering og dekryptering.

Komprimering av respons

Klienter av oppslagstjenesten anbefales som standard og alltid å be om at responsen blir komprimert. Dette anbefales da det vil redusere datamengden som overføres betydelig.

Dette er spesielt viktig for forespørsler om mange brukere og om endringer der responsen kan være stor. Så for disse forespørslene SKAL klienten sette http header for komprimering.

Klienten ber om at responsen komprimeres ved å sette følgende http header:

Accept: gzip, deflate

Miljø

Miljø Beskrivelse Lenke
Ver1 Lik som produksjon https://kontaktinfo-ws-ver1.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5
Ver2 Inneholder siste versjon under utvikling https://kontaktinfo-ws-ver2.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5
Produksjon   https://kontaktinfo-ws.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5
     

I tillegg fins det to miljøer for ytelsestesting. Bruk av disse miljøene må koordineres med andre offentlige virksomheter, og derfor krever Difi at ytelsestester skal bestilles via idporten@difi.no

Miljøene er:

Miljø Beskrivelse Lenke
Ytelsetest1 Lik som produksjon https://kontaktinfo-ws-yt1.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5
Ytelsetest2 Inneholder siste versjon under utvikling https://kontaktinfo-ws-yt2.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v5
     

Miljøene er tilgjengelig over internett. IP-adressen finnes ved å slå opp DNS-adressen for hvert miljø. Portnummeret er standard port for HTTPS, port: 443.

Alle miljø er etablerte, og teknisk oppkobling fra offentlige virksomheter kan etableres ved å ta kontakt med idporten@difi.no.


Teknisk: Hvordan få tilgang

Forespørsel: HentPersoner

I forespørselen til tjenesten spesifiserer offentlig virksomhet hvilken metode som kalles og hvilken informasjon som ønskes utlevert.

Eksempel på henting av person(er):

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="
http://kontaktinfo.difi.no/wsdl/oppslagstjeneste-16-02
">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:HentPersonerForespoersel>
     <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
     <ns:personidentifikator>01013355300</ns:personidentifikator>
     <ns:personidentifikator>01013355491</ns:personidentifikator>
<ns:personidentifikator>01013356366</ns:personidentifikator>
   </ns:HentPersonerForespoersel>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ved informasjonsbehov

Respons: HentPersoner

Forespørselen til oppslagstjenesten har som input et antall fødselsnummer. Responsen inneholder det samme antall person-elementer som gitt input. For fødselsnummer som ikke finnes i registeret, returneres IKKE_REGISTRERT.

Under er et eksempel på et resultat fra oppslagstjenesten etter at responsen er dekryptert:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ns3:HentPersonerRespons xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="
http://kontaktinfo.difi.no/wsdl/oppslagstjeneste-16-02
">
 <ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01013355300</ns2:personidentifikator>
      <ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
      <ns2:status>AKTIV</ns2:status>
      <ns2:Kontaktinformasjon>
        <ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
        <ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355300_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
      </ns2:Kontaktinformasjon>
      <ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
<ns2:postkasseadresse>1</ns2:postkasseadresse>
<ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>
      </ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
      <ns2:X509Certificate>MIIC2jCCAkMC...<ns2:X509Certificate>
     </ns2:Person>
     <ns2:Person>
      <ns2:personidentifikator>01013355491</ns2:personidentifikator>
      <ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
      <ns2:status>AKTIV</ns2:status>
      <ns2:Kontaktinformasjon>
      <ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
       <ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355491_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
      </ns2:Kontaktinformasjon>
      <ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
        <ns2:postkasseadresse>1</ns2:postkasseadresse>
        <ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>
      </ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
      <ns2:X509Certificate>MIIC2jCCAk...</ns2:X509Certificate>
     </ns2:Person>
     <ns2:Person>
      <ns2:personidentifikator>01013356366</ns2:personidentifikator>
      <ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
      <ns2:status>AKTIV</ns2:status>
      <ns2:Kontaktinformasjon>
        <ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
        <ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013356366_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
      </ns2:Kontaktinformasjon>
      <ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
        <ns2:postkasseadresse>1</ns2:postkasseadresse>
        <ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>
      </ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
      <ns2:X509Certificate>MIIC2jCCAkMCAg38MA0GCSqGSIb3...</ns2:X509Certificate>
     </ns2:Person>
   </ns3:HentPersonerRespons>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Forespørsel: HentPrintSertifikat

Forespørselen har ingen input. Eksempel på forespørsel.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:HentPrintSertifikatForespoersel/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Respons: HentPrintSertifikat

Eksempel på respons:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ns2:HentPrintSertifikatRespons xmlns:ns2="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
     <ns2:postkasseleverandorAdresse>printserveradresse</ns2:postkasseleverandorAdresse> <ns2:X509Certificate>MIIC2jCCAk..</ns2:X509Certificate>
   </ns2:HentPrintSertifikatRespons>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Egendefinert SOAP header: paaVegneAv

Oppslagstjenesten v5 har mulighet for å legge autorisasjon på den enkelte tjeneste (hentPersoner, hentPrintsertifikat, hentEndringer) og støtte for at databehandler opptrer på vegne av en eller flere behandlingsansvarlige.

Tilgang for en tjeneste gis da ved relasjonen mellom organisasjonsnummer i virksomhetssertifikatet, - paaVegneAv-organisasjonsnummeret og tjenesten. OPPSLAGSTJENESTEN gir tilgang til {hentPersoner, hentPrintSertifikat} og ENDRINGSTJENESTEN gir tilgang til {hentEndringer}. Når «paaVegneAv» ikke er oppgitt, gis tilgang ved relasjonen <orgnr-i-virksomhetssertifikat, orgnr-i-virksomhetssertifikat, tjeneste>.

Eksempel:

<Oppslagstjenesten xmlns="http://kontaktinfo.difi.no/wsdl/oppslagstjeneste-16-02">
    <PaaVegneAv>991825827</PaaVegneAv>
  </Oppslagstjenesten>

Feilhåndtering

Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault med feilkode enten Client eller Server. Client vil typisk være en request som ikke validerer. Server vil være en systemfeil, som vil ha en Difi-generert feilkode og en feilmelding i faultString-elementet, ref. eksempelet under:

Feilmeldingene blir returnert som standard SOAP-fault uten noen WS-security-header, og er dermed verken kryptert eller signert slik som andre meldinger er. Dette er fordi feilmeldingene ikke inneholder informasjon som må integritets- eller konfidensialitetsbeskyttes, samt fordi noen feilsituasjoner gjør det umulig å kryptere og/eller signere feilmeldingen. I de tilfeller hvor dette lar seg gjøre vil feilmeldingen være beskrivende. Virksomheten vil i mange tilfeller selv kunne feilsøke via denne feilmeldingen

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <SOAP-ENV:Fault>
     <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
     <faultstring xml:lang="en">[U-1000] Some error message</faultstring>
   </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Lenketjenester

Innbyggere/personer tilbys tre lenketjenester i forbindelse med kontakt- og reservasjonsregisteret:

 • Administrasjon av egen informasjon
 • Tjeneste for reservasjon
 • Tjeneste for å velge digital postkasse

Administrasjon av egen informasjon

Denne tjenesten er å finne i verifikasjonsmiljøene.

Miljø Lenke
Verifikasjon1 https://brukerprofil-ver1.difi.no/minprofil/
Verifikasjon2 https://brukerprofil-ver2.difi.no/minprofil/
Produksjon https://brukerprofil.difi.no/minprofil
   

Offentlige virksomheter kan lenke til brukerprofilen slik at innbyggerne kan oppdatere egen kontaktinformasjon.

Input data

Tjenesten har følgende http request parameter som kan brukes:

Request parameter Beskrivelse
Goto Lenke (URL) til tjeneste hos offentlig virksomhet som innbygger skal bli sendt tilbake til.
Showlogout Boolean parameter for om innbygger skal bli vist utloggingslenke eller ikke.
   

Merk:

 • Ingen av parameterne er påkrevd
  • Dersom ingenting sendes inn, vil lenketjenesten lenke til Logg ut i ID-porten.
 • Om man sender med en goto url som returnerer til en side som ikke krever at man er innlogget, bør også showlogout=true være satt.
 • Parameteren må URLencodes.

Goto

Eksempel på verdi: http://www.virksomhet.no/tjenesteforinnsendingsomjegvari

Valideringsregler:

 • Gyldig URL med protokoll
 • All input skal være lowercase

Standardverdi:

Dersom parameteren ikke er satt, vil lenken gå til Logg ut i ID-porten, og innbygger vil få en informasjonsside om at hun er logget ut, uten videre lenker.

Goto-urlen må utveksles med Difi for at lenketjenesten skal fungere.

Showlogout

Eksempel på verdi: false

Valideringsregler:

 • Gyldige verdier: true/false
 • Parametere er ikke case-sensitivt.

Standardverdi: false

Det vil si at innbygger vil bli presentert en knapp/lenke med verdien av goto-parameteret

Tjeneste for reservasjon

Tjenesten har ingen spesielle input-parametere. Tjenesten finnes her:

 • http://www.norge.no
 • http://eid.difi.no/nn/reserver-deg-mot-kommunikasjon-pa-nett

Tjeneste for å velge digital postkasse

Tjenesten er ikke spesifisert i gjeldende versjon av dokumentet.

18-månedersregel

eForvaltningsforskriftens §32 setter krav til at innbyggerens kontaktinformasjon må være «ferskere» enn 18 måneder for at enkeltvedtak og andre viktige brev skal kunne sendes digitalt:

 • Dersom opplysninger om den enkelte i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon ikke har blitt oppdatert eller bekreftet at er korrekte de siste 18 månedene, skal opplysningene ikke brukes til å varsle vedkommende etter § 8 tredje ledd. *

Dette betyr at brudd på § 32 andre ledd vil utgjøre saksbehandlingsfeil i den sak varselet ble sendt. Feilen vil medføre risiko for at innbyggeren lider rettstap, for eksempel ved at varsel om enkeltvedtak blir sendt til en e-postadresse som ikke lenger er i bruk.

Det er den enkelte virksomhet sitt ansvar å overholde §32, og ** Difi sin klare anbefaling er at virksomhetene sjekker datofeltene som følger med kontaktinformasjonen. ** Så lenge ett av datofeltene sistOppdatert eller sistVerifisert er nyere enn 18 mnd, kan kontaktinformasjonen brukes til varsling etter §8. Merk at datoene kan være forskjellig mellom mobil og epost, slik at for eksempel epost kan være utløpt, mens mobil fremdeles er aktivt. Varsling kan da ikke sendes til epost. Vi tror det beste er at fagsystemet/integrasjonen gjør denne kontrollen automatisk for saksbehandler, slik at man sikrer at vedtak ikke blir sendt feil.

Samtidig kan kontaktinformasjon som er utløpt, fremdeles brukes til å sende servicemeldinger både av alvorlig og mindre alvorlig karakter, som for eksempel om snøbrøyting i gata, eller krav om koking av vann pga akutt forurensing. Difi kan derfor ikke la være å utlevere utløpt kontaktinformasjon gjennom Oppslagstjenesten.

Informasjon “Varslingsstatus”

(Introdusert i oppslagstjenesten v5)

VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, Sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon vil ikke bli utlevert.

<ns:HentPersonerForespoersel>
 <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>VarslingsStatus</ns:informasjonsbehov>
 <ns:personidentifikator>01013355300</ns:personidentifikator>
</ns:HentPersonerForespoersel>

Oppslagstjenesten for Kontakt- og Reservasjonsregisteret er en webservice, sikret med WS-security. Det må benyttes virksomhetssertifikater iht rammeverket for PKI i offentlig sektor for å få tilgang.