API-sikring med Maskinporten

Maskinporten tilbyr offentlige etater en enkel måte å sikre sine APIer med virksomhetsautentisering og tilgangstyring.

Introduksjon

“Maskinporten” er en egenskap ved ID-portens OIDC provider som tilbyr en enkel modell for API-sikring basert på såkalt “2-legged Oauth”, inspirert av Google sine system-kontoer.

graph LR subgraph API-tilbyder API end subgraph Difi OIDC[OIDC Provider] end subgraph API-konsument ny[Klient] end OIDC -->|2.utsteder token|ny ny -->|1. forspør tilgang|OIDC ny -->|3.bruker token mot|API

API-tilbydere og konsumenter kan bruke denne funksjonaliteten for å styre tilgang i de tilfellene der informasjonsverdiene APIet tilbyr er regulert av lovhjemmel, og ikke krever samtykke av brukeren.

Bruk av Maskinporten krever at begge aktørene bruker ID-porten sin selvbetjeningsfunksjonalitet.

Overordnet prosedyre for API-sikring

En full verdikjede for API-sikring med Maskinporten består av følgende steg:

 1. API-tilbyder blir manuelt provisjonert i Maskinporten
 2. API-tilbyder oppretter et API
 3. API-tilbyder gir tilgang til en konsument
 4. Konsument provisjonerer tilgangen ned til en aktuell oauth2-klient

Provisjonering av tilgang er nå etablert. Når API’et så skal brukes run-time, gjennomføres følgende steg:

 1. Konsumenten sin Oauth2-klient forespør token fra Maskinporten
 2. Konsumenten inkluderer token i kall til APIet.
 3. API-tilbyder validerer tokenet, utførerer evt. fin-granulert tilgangskontroll og returnerer forespurt ressurs.

Merk at både API-tilbyder og API-konsument må lage en egen selvbetjeningsapplikasjon.

Prosedyre for API-tilbyder

1: Manuell provisjonering

Først må du bli manuelt provisjonert som API-tilbyder: Du må bestemme:

 • et scope-prefix du ønsker bruke for dine APIer
 • ønsket client_id for din selvbetjenings-applikasjon
 • ditt organisasjonsnummer

og sende dette til idporten (at) difi.no

Du må så lage en tilhørende Oauth2-klient som benytter selvbetjeningsAPIet til Maskinporten. Se oidc_api_admin_maskinporten.html for detaljer.

2: Opprette et API

Et API i Maskinporten-sammenheng er et Oauth2 scope . Når du skal opprette et scope, sender du scope-definisjon sammen med en beskrivelse, slik:

POST /scopes HTTP/1.1
Host: integrasjon-ver2.difi.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 0pLY6hwU6tkzBPoGTVlObex-QfIBw_yU9tXy7SKrgOU=
cache-control: no-cache
{
	"prefix": "difi",
	"subscope": "api3",
	"description": "Difi sitt API nummer 3 for demo-formål"
}

Autorization-headeren i eksempelet er et access_token som selvbetjeningsklienten din først har fått fra Maskinporten. Dette tokenet må ha “idporten:scopes.write” scope.

Prefix må matche det du tidligere fikk tildelt i steg 1.

3: Gi tilgang

Som API-tilbyder trenger du ikke bry deg om hvilken klient (“bruker”) hos konsumenten din som skal ha tilgang, du gir kun tilgang på organisasjonsnummer-nivå:

PUT /scopes/access/889640782?scope=difi:api3 HTTP/1.1

som gir organisasjonsnummer 889640782 tilgang til scopet difi:api3.

Du må nå gi konsumenten din beskjed om utføre steg 4.

6: Validere token

Når en konsument bruker Maskinporten-token mot ditt API, må du gjøre en skikkelig validering av dette. Oauth2 og JWT-spec’ene spesifiserer i detalj hva du skal gjøre.

Dersom token er self-contained :

 • sjekke at ‘issuer’ stemmer med Maskinporten (“https://oidc.difi.no/idporten-oidc-provider/” i prod)
 • validere signering, og at signeringsertifikat stemmer med det Maskinporten publiserer på sitt JWK-endepunkt
 • verifisere at scope stemmer med ditt aktuelle API-endepunktet
 • validere at token ikke er utløpt (exp)

Dersom token er by-reference, må du sende dette til Maskinporten sitt /tokeninfo-endepunkt og verifisere at du får “active:true” tilbake, i tillegg til sjekkene ovenfor.

Prosedyre for API-konsument

4: Konfigurere Oauth2-klient

Når tilgang er gitt i steg 3, må Konsumenten provisjonere tilgangen ned til en aktuell Oauth2 klient, før han kan få utstedt tokens. Dette gjøres via ID-porten sitt API for selvbetjening av integrasjoner.

Det kan være en sikkerhetsrisiko å la samme klient ha tilgang til for mange APIer, så vi anbefaler at konsumenter lager en ny klient ved å POSTe inn konfigurasjonen til denne:

POST /clients/
{
 "client_name": "string",
 "client_type": "CONFIDENTIAL",
 "description": "string",
 "scopes": [  "difi:api3" ],
 "token_reference": "SELF_CONTAINED"
}

Dersom du heller ønsker å endre en eksisterende klient, må du først hente ned aktuell klient-konfigurasjon med GET, og tar utgangspunkt i denne for å generere et modifisert objekt tilbake:

PUT /clients/if2018_apikonsument HTTP/1.1

{
	...
  "scopes": [ "difi:api3" ],
	...
}

I begge tilfeller betyr dette at konsumenten må manuelt provisjoneres for bruk av selvbetjenings-APIet, dersom dette ikke er etablert fra før. Konsumenter må bruke “idporten:dcr.write” scopet (evt. “idporten:dcr.supplier” dersom klienten tilhører en leverandør) for bruk av selvbetjenings-APIet.

5 og 6: Forespørre token og bruke APIet

I ordinær bruksfase følges flyten som er dokumentert her.

sequenceDiagram note over Klient: Generer og signer JWT Klient ->> OpenID Provider: Bruk JWT til å forespørre token note over OpenID Provider: Valider virksomhetssertifikat og utfør tilgangskontroll OpenID Provider ->> Klient: Returnere access_token Klient ->> API: Bruk token mot API note over API: Valider token API ->> Klient: Resultat av API-kall

Konsumenten sin klient forespør et access_token fra Maskinporten ved å generere en JWT-basert tokenforespørsel (JWT-bearer authorization grant). JWTen må inneholde scopet som konsumenten fikk tilgang til i steg 3. De fulle kravene til JWT’en er spesifiert her.

POST /token
Content-type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=<jwt>

Maskinporten vil først validere gyldigheten av JWT’en. Deretter vil virksomhetssertifikatet (brukt til signering av JWT’en) valideres og dersom klienten har tilgang til de forespurte ressursene returneres et access_token til klienten.

Klienten kan nå aksessere APIet ved bruk av access_tokenet.