eIDAS

Klienter kan også motta europeiske brukere ihht eIDAS-reguleringen fra ID-portens OIDC-provider.

Om eIDAS

ID-porten er knyttet til EUs infrastruktur for autentisering på tvers av landegrenser. For mer info om eIDAS, se https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/How+does+it+work+-+eIDAS+solution.

Funksjonaliteten har blitt utviklet med støtte fra EU-kommisjonen, se Connecting Europe Facility Norge.

CEF logo

Overordnet om eIDAS-støtte

ID-porten tilbyr to typer eidas-støtte over OIDC:

 • Enkel: Her sees eIDAS på lik linje med en norsk eID, slik at tjenesten kun vil motta innlogginger der eIDAS-brukeren er blitt entydig gjenkjent i Folkeregisteret med F/D-nummer. De fleste tjenester vil ønske denne oppførselen.
 • Avansert: Tjenesten kan selv styre hvilken eIDAS-oppførsel de vil ha, ved å sende ulike parametre som del av autentiseringsforespørselen.

Alternativene er oppsummert i følgende tabell:

Alternativ   Parametre tilstades i autentiseringsforespørsel       Respons  
Flyt Krever gjenkjenning (1) eidas-støtte
(login_hint)
utlevere eidas-kjerneattributter
(scope = eidas)
tilleggsgjenkjenningsalgoritmer
(claims{identitymatch} )
sektor-spesifikke attributter
(claims {eidas_*} )
Benytta gjenkjenningsalgoritme
(eidas_identitymatch )
Sikkerhetsnivå
(acr)
Enkel JA ja nei nei nei tom (2) Level3 Level4
Avansert JA ja ja nei mulig tom (2) Level3 Level4
        BEST_EFFORT mulig UNAMBIGUOUS BEST_EFFORT Level3 Level4
Avansert NEI ja ja NOT_FOUND mulig UNAMBIGUOUS NOT_FOUND ERROR Level3 Level4
        NOT_FOUND BEST_EFFORT mulig UNAMBIGUOUS BEST_EFFORT NOT_FOUND ERROR Level3 Level4

(1) Ved “krever gjenkjenning”, vil ID-porten vise en feilside dersom bruker ikke ble gjenkjent ihht forespurt gjenkjenningsstyrke

(2) UNAMBIGUOUS vil bli brukt, men IdentityMatch returneres ikke dersom ikke den er forspurt.

Tilgjengelig eIDAS-funksjonalitet i autentiseringsforespørsel

Se http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#AuthRequest for korrekt syntax og valideringsregler for en autentiseringsforespørsel.

1: eIDAS-støtte

Alle som vil motta eidas-pålogging sender inn eidas:true som “login_hint”.

Standard gjenkjenningsalgoritme basert på entydig, identifikator-basert gjenkjenning (‘UNAMBIGUOUS’) vil bli forsøkt. Dersom ingen folkeregisterperson ble gjenkjent, vil innloggingsflyten da stoppe med at ID-porten OIDC-provider viser en feilmelding (“This service require a norwegian D-number, but none could be found” (Denne oppførselen kalles “kreve gjenkjenning”).

eIDAS sikkerhetstnivå “high” mappes til “Level4” og nivå “substantial” mappes til “Level3” i acr-claimet i id_token.

Det er ingen sentral tilgongsstyring i OIDC provider på kven som skal ha tilgong, alle klienter kan sende login_hint. Ein gong i fremtida (2020?) vil ID-porten aktivere enkel eidas-støtte for alle OIDC-tenester.

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 login_hint=eidas:true
 ...

2: Utlevere eidas kjerneattributter

Ved å sende ‘eidas’ som et scope i autentiseringsforespørsel, vil eidas kjerneattributter (Minimum Data Set) verte utlevert i id_token:

 • 4 obligatoriske eidas attributter (PersonIdentifier, fornavn, etternavn, fødselsdato)
 • 5 valfrie eidas attributter (om desse eksisterer) (todo)

Denne funksjonaliteten medfører implisitt aktivering av “avansert” eidas-oppførsel, der mao: resterende funksjonalitet i dette kan avsnittet kan også då benyttast.

Den aktuelle Oauth2-klienten må pre-registreres med tilgang til ‘eidas’-scope, for at dette skal virke.

Eksempel:

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 scope=openid profile eidas
 login_hint=eidas:true
 ...

3: Forespørre tilleggsgjenkjenningsalgoritmer (herunder “kreve gjenkjenning”)

Klienter kan forespørre ekstra gjenkjenningsalgoritmer, som vil bli forsøkt i tillegg til standard-oppførselen med entydig identifikator-basert gjenkjenning (‘UNAMBIGUOUS’).

Dette gjøres ved å bruke standard OIDC-funksjonalitet for å forespørre claims i id_token, se http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#ClaimsParameter . Klienten må inkludere en array over ønska identitymatch-verdier, slik:

claims=
{
 "id_token":
   {
   "identitymatch": { "values": ["BEST_EFFORT", "NOT_FOUND"] }
   }
}

Følgende verdier er per idag mulig å sende inn i forespørsel

 • BEST_EFFORT: Dersom unambiguous ikke gir treff, vil gjenkjenning bli forsøkt basert på navn+fødselsdato.
 • NOT_FOUND: Deaktivere “kreve gjenkjenning”, mao: vil motta eIDAS-brukere som ikke er gjenkjent
 • NOT_FOUND BEST_EFFORT: En kombinasjon av de to foregående.

Den algoritmen som ligger til grunn for norsk personidentifikator i reponsen vil bli utlevert i id_token som et claim eidas_identitymatch. Verdien “ERROR” kan også utleveres, her har det skjedd en feil i gjenkjenningsprosedyren og/eller integrasjonen mellom ID-porten og Folkeregisteret, og klienten kan ikke tolke fravær av norsk folkeregisteridentifikator som at eidas-brukeren ikke har F/D-nummer.

Dersom verdien “NOT_FOUND” er tilstede i array’en over forespurte gjenkjenningsalgoritmer, medfører dette at standardoppførselen “kreve gjenkjenning” blir deaktivert, og tjenesten vil også kunne motta ikkje-gjenkjente eIDAS-brukere. Claimet “pid” vil da ikke nødvendigvis være tilstede i id_token. Ikke-gjenkjente eIDAS-brukeres sikkerhetsnivå mappes fremdeles til norske nivåer. ‘sub’-claimet vil være en pairwise verdi basert på eidas-PersonIdentifier, som medfører at dersom samme eidas-brukere senere blir gjenkjent, vil ‘sub’ endre seg.

Eksempel:

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/authorize?
 ...
 scope=openid profile eidas&
 login_hint=eidas:true&
 claims={"id_token": { "identitymatch": { "values": ["BEST_EFFORT", "NOT_FOUND"] }}}
 ...

4: Forespørre sektor-spesifikke attributter

eIDAS-infrasturen kan transparent overføre attributter som ikke er del av eIDAS-spesifikasjonen, såkalte sektor-spesifikke attributter. En klient forespør slike attributter ved å prefixe dem med “eidas_” og be om dem som i claims i autentiseringsforespørselen, se forrige avsnitt. Dette er kun mulig dersom scope=eidas også er forespurt.

ID-porten vil da be om disse attributtene fra den utenlandske IDP’en. Ikke alle land/IDPer kan fremskaffe attributtene, men de som ID-porten eventuelt mottar, vil bli utlevert i ID-token.

Eksempel på request

https://oidc.difi.no/authorize?       
  ...       
  &scopes=openid eidas       
  &login_hint=eidas:true       
  &claims={"idtoken":{"eidas_sector_att_1":null, "eidas_sector_att_2":null, "identitymatch": { "values": ["BEST_EFFORT", "NOT_FOUND"] } }}   
  ...                     

Autentiserings-respons

Ved enkel eidas-oppførsel vil tjenesteeier kunne identifisere eidas-pålogginger ved å se at claimet acr har verdien “eidas”:

claim verdi beskrivelse
acr eidas Pålogging utført av eIDAS-bruker

Brukers folkeregisteridentifikator utleveres i pid-claimet på vanlig måte.

eIDAS kjerneattributter

Se eIDAS SAML Attribute Profile for beskrivelse av eIDAS kjerneattributter.

Kjerneattributtene prefixes av ID-porten med “eidas_”. Det er 4 obligatoriske attributter som alltid vil være tilstede:

claim eIDAS attributt beskrivelse
eidas-personidentifier PersonIdentifier eidas-identifikator (“as persistent as possible”)
eidas-dateofbirth DateOfBirth Fødselsdato
eidas-firstname FirstName Fornavn
eidas-familityname FamilyName Etternavn

og 4 valgfrie attributter som kanskje vil følge med:

claim eIDAS attributt beskrivelse
eidas-birthname BirthName Fullt navn ved fødsel
eidas-placeofbirth PlaceOfBirth Fødested
eidas-currentaddress CurrentAddress Nåværende addresse
eidas-gender Gender Kjønn

Kjerneattributter utleveres kun for eIDAS-brukere.

Benyttet gjenkjenningsalgoritme

Dersom en tilleggsgjenkjenningsalgoritme ikke var forespurt, vil ID-porten alltid bruke entydig gjenkjenning ( UNAMBIGUOUS ).

Dersom en tilleggsgjenkjenningsalgoritmer var forspurt, vil claimet identitymatch fortelle hvilken algoritme som ligger til grunn for gjenkjenning:

IdentityMatch forklaring
UNAMBIGUOS Identifikator fra utenlandsk eID’en har en entydig kobling mot identitet i Det Sentrale Folkeregister
BEST_EFFORT Attributter fra utenlandsk eID er benyttet til koble mot sannsynlig identitet i Det Sentrale Folkeregister. (For eksempel: navn og fødselsdato stemmer med en person i DSF). Metoden har risiko for feil-kobling.
CACHED Kobling mot norsk personidentifikator er basert på lagret informasjon i ID-porten, og ikke som del av denne innloggingen. (dette kan typisk skje ved midlertidige integrasjonsfeil mellom ID-porten og DSF)
ERROR Det oppstod en feil ved forsøket på å koble utenlandsk eID mot norsk personidentifikator (Dette kan skje feks ved feil i kommuniksajonen mellom ID-porten og Det Sentrale Folkeregisteret
NOT_FOUND Ingen treff ved forsøk på kobling av utenlandsk eID mot norsk personidentifikator i Det Sentrale Folkeregister)
SELF_DECLARED Norsk personidentifikator er basert på opplysninger som brukeren selv har oppgitt (Brukeren har for eksempel koblet sin Facebook-konto med ID-porten

Ved bruk av tilleggsgjenkjenningsalgoritmer vil tjenesteeier kunne motta to identifikatorer på brukerne:

acr eidas-personidentifier pid Beskrivelse
eidas xx/NO/yyyyy… Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet.
eidas xx/NO/yyyyy… norsk folkeregisteridentifikator Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D/F-nummer.
En av disse norsk folkeregisteridentifikator Personen har autentisert seg med vanlig norsk eID.

Merk av ved bruk av tilleggsgjenkjenningsalgoritmer, vil fravær av verdi i feltet pid ikke garantere at personen ikke har fått tildelt d/f-nummer.

Utenlandske testbrukere

Det er dessverre ikke mange land som tilbyr dedikerte testbrukere ennå. Vi anbefaler tjenesteeiere å velge Sverige som innloggingsland, og deretter velge “Test ID-tjänst”, her vil man få en nedtrekksliste med tilgjengelige testbrukere.

Den først i lista, Mohamed Al Samed, er hardkoda i den norske eIDAS Noden til å bli entydig gjenkjent med norsk D-nummer 59125502061. ID-token for en autentisering på eidas-nivå ‘substantial’ vil se slik ut:

 "amr" : [ "eIDAS" ],
 "pid" : "59125502061",
 "eidas-identitymatch" : "UNAMBIGUOUS",
 "eidas-personidentifier" : "SE/NO/199008199391",
 "eidas-firstname" : "Mohamed",
 "eidas-familyname" : "Al Samed",
 "eidas-dateofbirth" : "1990-08-19",
 "acr" : "Level3",

Integrerte land i produksjonsmiljøet

Per Januar 2019 er Estland koblet på i produksjonsmiljøet. Vi forventer å ha Tyskland, Italia, Portugal, Spania og Luxemburg i løpet av 2019, etterhvert som de blir formelt notifisert og fagfellevurdert av EU-kommisjonen. For en oppdatert status, se EU-kommisjonen sin side: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS

I testmiljøet har vi for tiden 19 land integrert.