API-autorisasjon med OAuth2 og OpenID Connect

I forbindelse med en OpenID Connect-autentisering kan ID-portens OpenID Connect provider også autorisere en tjeneste til å opptre på vegne av innbyggeren opp mot et API tilbudt av en 3.dje-part, såkalt "autentiseringsnær autorisasjon"

Overordna beskrivelse av scenariet

Dette er den klassise Oauth2-flyten, der innbyggeren samtykker - enten eksplisitt eller implisitt - til at tjenesten kan bruke et API på vegne av seg selv. I ID-porten-sammenheng vil vanligvis samtykket være implisitt, siden det er autentiseringshandlingen som i seg selv tolkes som det informerte samtykket (“Ved å logge inn i tjenesten godtar du at vi henter opplysninger om deg fra NAV”). Vi bruker derfor begrepet autentiseringsnær autorisasjon.

For eksplisitte samtykker som skal vare “lenge” (“jeg samtykker til at Banken min kan hente inntektsopplysninger hos Skatteetaten de neste 3 årene”) henviser vi til bruk av Samtykkeløsningen i Altinn.

Samtykket, eller autorisasjonen, blir av ID-porten utlevert som et access_token. Tjenesten bruker så dette access_tokenet når den skal aksessere APIet.

Hvilket API/ressurs som skal aksesserers, er styrt av scopes. Klienten må vite hvilke(t) scope som hører til den aktuelle API-operasjonen, og må forespørre dette scopet i autorisasjonsforespørselen.

graph LR subgraph 3djepart API end subgraph Digitaliseringsdirektoratet OIDC[OIDC Provider] end subgraph Kunde ny[Tjeneste] end OIDC -->|3.utsteder token|ny Sluttbruker ---|2.autentiserer og autoriserer|OIDC ny -->|1. forspør tilgang|OIDC ny -->|4.bruker token mot|API

Følgende aktører inngår:

Aktør Beskrivelse Begrep OIDC Begrep Oauth2 Begrep SAML2
Sluttbruker Ønsker å logge inn til en offentlig tjeneste End User User End User
Nett-tjeneste Sluttbruker-tjeneste tilbudt av en offentlig etat Relying Party (RP) Client Service Provider (SP)
ID-porten ID-porten sin OpenID Connect provider som usteder access_token til aktuelle tjenesten OpenID Provider (OP) Authorization server (AS) Identity Provider (IDP)
API 3.part, som tilbyr et API som sluttbrukertjenesten ønsker å benytte - Resource server (RS) -

Beskrivelse av Oauth2-flyten

sequenceDiagram Sluttbruker ->> Klient: Klikker login-knapp Klient ->> Sluttbruker: Redirect med autentiseringsforespørsel Sluttbruker ->> OpenID Provider: følg redirect... note over Sluttbruker,OpenID Provider: Sluttbruker autentiserer seg (og evt. samtykker til førespurte scopes) OpenID Provider ->> Sluttbruker: Redirect med autorisasjonscode Sluttbruker ->> Klient: følg redirect... Klient ->> OpenID Provider: forespørre token (/token) OpenID Provider ->> Klient: id_token + access_token (evt. refresh_token) note over Sluttbruker,Klient: Innlogget i tjenesten Klient ->> API: bruke API med access_token API ->> OpenID Provider: validere token OpenID Provider ->> API: token informasjon API->>Klient: Resultat av API-operasjon

Starten av flyten er identisk med autorisasjonskode-flyten for autentisering.

 • I autentiseringsresponsen fra OpenID Provider får klient også utlevert et access_token (og eventuelt et refresh_token) som gir tilgang til forespurte scopes.
 • Etter innlogging kan da klienten bruke access_tokenet opp mot det relevante APIet.
  • Access_token har vanligvis kort levetid (30 sekunder). Dersom tokenet er utløpt, kan klienten forespørre nytt acess_token ved å bruke refresh_tokenet mot token-endepunktet til OpenID Provideren. Det gjennomføres da en klient-autentisering, for å sikre at tokens ikke blir utlevert til feil part.

Forskjellen på autentisering (OpenIDConnect) og autorisasjon med “plain” Oauth2 er altså minimal:

 1. For å sikre at autentisering-oppførselen blir ihht. OpenID Connect-spesifikasjonen man benytte ‘openid’-scopet
 2. OpenID Connect forholder seg ikke til ressurs-servere /API-er, men man kan fint forespørre ekstra scopes i en OIDC autentiseringsforespørsel, og således oppnå kombinert autorisasjon og autentisering.

Typer access_token og validering av disse

ID-porten kan utstede to typer access_token. Ressursservere som mottar access_token som del av en API-forespørsel må validere disse før API-operasjonen kan utføres.

Type token Beskrivelse
by reference Tokenet inneholder kun en referanse til autorisasjonen internt i ID-porten. Ressursserveren må sjekke opp mot tokeninfo-endpunktet til ID-porten for å få om tokenet fremdeles er gyldig, hvem brukeren er, hvilke scopes som ble forespurt, og hvilken klient (inkludert dennes org.nr.) det var utstedt til.
by value Tokenet er såkalt self-contained, dvs. det inneholder all informasjon som man ellers kunne sjekke mot tokeninfo-endpunktet. Slike tokens kan ikke trekkes tilbake, og bør derfor ha kort levetid

Struktur på “by value” access token

Når “by value” access token benyttes er det returnerte tokenet en signert JWT struktur med følgende struktur:

Access tokenets header:

claim verdi
kid “Key identifier” - unik identifikator for signeringsnøkkel brukt av provideren. Nøkkel og sertifikat hentes fra providerens JWK-endepunkt
alg “algorithm” - signeringsalgoritme, Id-porten støtter kun RS256 (RSA-SHA256)

Access tokenets body:

claim verdi
sub “subject identifier” - unik identifikator for den autentiserte brukeren. Verdien er her pairwise - dvs en klient får alltid samme verdi for samme bruker. Men ulike klienter vil få ulik verdi for samme bruker
aud “audience” - client_id til klienten som er mottaker av dette tokenet
client_orgno Klienten sitt organisasjonsnummer
scope Liste over de scopes som dette access tokenet er bundet mot
pid Personidentifikator - fødselsnummer/d-nummer på den autentiserte sluttbrukeren. MERK: Dette claimet blir ikke utlevert dersom scopet no_pid er benyttet
token_type Type token. pr. nå¨støttes kun “Bearer”
iss Identifikator for provideren som har utstedt token’et. For ID-porten sitt ext-test miljø er dette https://eid-exttest.difi.no/idporten-oidc-provider/
exp Expire - Utløpstidspunktet for tokenet. Klienten skal ikke akseptere token’et etter dette tidspunktet
iat Tidspunkt for utstedelse av tokenet
jti jwt id - unik identifikator for det aktuelle Id tokenet

Bruk av tokeninfo-endepunktet

ID-porten tilbyr endepunkt for validering av token basert på RFC7662 OAuth 2.0 Token Introspection.

Bruken av dette endepunktet er dokumentert i detalj her.

Endepunktet vil fortelle deg om et gitt token fremdeles er gyldig (active=true) eller ikke. Du vil også få utlevert de fleste metadata som hører til tokenet.

Eksempel på request:

POST /tokeninfo
Content-type: application/x-www-form-urlencoded

token=fK0dhs5vQsuAUguLL2wxbXEQSE91XbOAL3foY5VR0Uk=

Eksempel på en respons ved suksessfull validering av token:

{
  "active": true,
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 556,
  "exp": 1477990301,
  "iat": 1477989701,
  "scope": "global/kontaktinformasjon.read",
  "client_id": "test_rp",
  "client_orgno": "991825827"
}

Eksempel på en respons ved feilet validering av token:

{
  "active": false
}