Autentisering med bruk av autorisasjonskode-flyten

Autorisasjonskode-flyten er den vanlige flyten som blir brukt i OpenID Connect, og er anbefalt flyt for dei fleste tjenester.

ID-porten sin OpenID Connect provider tilbyr funksjonalitet for autentisering av sluttbrukere basert på autorisasjonskode-flyten, slik den er spesifisert i OpenID Connect Core 1.0 spesifikasjonen

Overordna beskrivelse av bruksområdet

OpenID Connect tilbyr autentisering av brukere til sluttbrukertjenester. Autentiseringen blir utført av en OpenID Connect provider som utsteder ID Token til den aktuelle tjenesten.

graph LR end_user(Sluttbruker) OP(OpenID Connect provider) RP(Nett-tjeneste) end_user -. autentiserer seg hos .-> OP OP -. utsteder id_token .-> RP end_user -. logger inn i .-> RP

Følgende aktører inngår:

Aktør Beskrivelse Begrep OIDC Begrep Oauth2 Begrep SAML2
Sluttbruker Ønsker å logge inn til en offentlig tjeneste End User User End User
Nett-tjeneste Sluttbruker-tjeneste tilbudt av en offentlig etat Relying Party (RP) Client Service Provider (SP)
ID-porten ID-porten sin autentiseringstjeneste som usteder ID Token til aktuelle tjenesten OpenID Provider (OP) Authorization server (AS) Identity Provider (IDP)

Beskrivelse av autorisasjonskode-flyten

sequenceDiagram Sluttbruker ->> Relying Party: Klikker login-knapp Relying Party ->> Sluttbruker: Redirect med autentiseringsforespørsel Sluttbruker ->> OpenID Provider: følg redirect... note over Sluttbruker,OpenID Provider: Sluttbruker autentiserer seg (og evt. samtykker til førespurte scopes) OpenID Provider ->> Sluttbruker: Redirect med autorisasjonscode Sluttbruker ->> Relying Party: følg redirect... Relying Party ->> OpenID Provider: forespørre token (/token) OpenID Provider ->> Relying Party: id_token (evt. flere tokens) note over Sluttbruker,Relying Party: Innlogget i tjenesten
 • Flyten starter med at en sluttbruker prøver å aksessere en gitt tjeneste (klient)
 • Tjenesten krever innlogging og en redirect url til OpenID Connect provideren blir generert og returnert til sluttbrukeren. Denne redirecten representerer en autentiseringsforespørsel, og har parametere som identifiserer den aktuelle tjenesten for provideren.
 • Sluttbrukeren kommer til autorisasjonsendepunktet hos provideren hvor forespørselen blir validert (f.eks. gyldig tjeneste og gyldig redirect_uri tilbake til tjenesten).
 • Brukeren gjennomfører innlogging i provideren
 • Provideren redirect’er brukeren tilbake til tjenesten. redirect url’en har satt en autorisasjonskode.
 • Tjenesten bruker den mottatte autorisasjonskoden til å gjøre et direkteoppslag mot providerens token-endepunkt. Tjenesten må autentisere seg mot token-endepunktet (enten med client_secret eller en signert forespørsel)
 • Dersom tjenesten kan autentiseres, valideres den mottatte autorisasjonskoden og et ID token blir returnert til tjenesten.
 • Brukeren er nå autentisert for tjenesten og ønsket handling kan utføres

Merk: OpenID Connect bygger på OAuth2, og denne flyten er derfinert i OAuth2-spesifikasjonen. Siden autentisering ikke er et begrep i OAuth2 vil en ofte se at begrepet autorisasjon blir brukt selv om man egentlig snakker om autentisering

1: Autentiseringsforespørsel til autorisasjons-endepunktet

Klienten sender en autentiseringsforespørsel ved å redirecter sluttbrukeren til autorisasjonsendepunktet.

Se detaljert dokumentasjon for autorisasjonsendepunktet for valgmuligheter.

Eksempel på forespørsel


GET /authorize

 scope=openid&
 acr_values=Level3&
 client_id=test_rp_yt2&
 redirect_uri=https://eid-exttest.difi.no/idporten-oidc-client/authorize/response&
 response_type=code&
 state=min_fine_state_verdi&
 nonce=min_fine_nonce_verdi&
 ui_locales=nb

Etter at brukeren har logget inn vil det sendes en redirect url tilbake til klienten. Denne url’en vil inneholde et autorisasjonskode-parameter code som kan brukes til oppslag for å hente tokens. Koden er base64-enkoda og URL-safe.

Eksempel på respons:

{
 "code" : "1JzjKYcPh4MIPP9YWxRfL-IivWblfKdiRLJkZtJFMT0=",
 "state" : "min_fine_state_verdi"
}

2: Utstedelse av token fra token-endepunktet

Token-endepunktet brukes for utstedelse av tokens.

Bruk av endepunktet varierer litt med hvilken klient-autentiseringsmetode som benyttes. Følgende autentiseringsmetoder fra OIDC kap. 9 støttes:

 • client_secret_basic / client_secret_post - Klientautentisering basert på client_secret
 • private_key_jwt - Klientautentisering basert på JWT’er signert med virksomhetssertifikater (anbefalt)

Se detaljert dokumentasjon for token-endepunktet for valgmuligheter i forespørselen.

Eksempel på forespørsel
POST /token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic dGVzdF9ycF95dDI6cGFzc3dvcmQ=

grant_type=authorization_code&
 redirect_uri=https%3A%2F%2Feid-exttest.difi.no%2Fidporten-oidc-client%2Fauthorize%2Fresponse&
 code=1JzjKYcPh4MIPP9YWxRfL-IivWblfKdiRLJkZtJFMT0%3D

Dersom forespørselen blir validert som gyldig, vil det returnere et eller flere token:

 • id_token: Autentiseringsbevis, “hvem brukeren er”
 • access_token: Tilgangs-token, forteller “hva brukeren kan få tilgang til”
 • refresh_token: Brukes av klienten til å fornye access_token uten brukerinteraksjon (så lenge som autorisasjonen er gyldig)
Eksempel på respons:
{
 "access_token" : "IxC0B76vlWl3fiQhAwZUmD0hr_PPwC9hSIXRdoUslPU=",
 "id_token" : "eyJraWQiOiJtcVQ1QTNMT1NJSGJwS3JzY2IzRUhHcnItV0lGUmZMZGFxWl81SjlHUjlzIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiItdi1sY2FlNXJHRy1qbHZ6dXY5WTlIN1I4Tm1BZU0yLWtoMHFXYi12UElFPSIsImF1ZCI6InRlc3RfcnBfeXQyIiwiYWNyIjoiTGV2ZWw0IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNDk3NjA1MjE4LCJhbXIiOiJCYW5rSUQiLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvb2lkYy15dDIuZGlmaS5lb24ubm9cL2lkcG9ydGVuLW9pZGMtcHJvdmlkZXJcLyIsInBpZCI6IjIzMDc5NDEwOTE4IiwiZXhwIjoxNDk3NjA1MzgyLCJsb2NhbGUiOiJuYiIsImlhdCI6MTQ5NzYwNTI2Miwibm9uY2UiOiJtaW5fZmluZV9ub25jZV92ZXJkaSIsImp0aSI6IkhnYjN6d085ZzBiam1TYkNDdFFDeE1vd3NaRXUwMGxDSjJFeGc0Wmh2M2c9In0.Pl9APC3_GGJBLYR3AqZRC8-fjOWdIW3eQAn2zbqstGEyv8AJ6yPLiH0EA4e1RgHxK-dPwtydJF0fV-1aiPjDGYM8d-saN26WBlRyvBRH1j8A9smQv5XxJoXssfxMr-t1ZB5wDM37MOkwMF4zTNPVmyeQ0qM0PAudG7ZpT0gWPksQIWOoSk4A--MoOHPBy41xXWSpOvUh3jBqrnWEcZpqS785Ufofc6cDfXk_wM_-EMAlS-UExMq-hH60nPwXmR0cBNW3GV2xm_frYyqBYnxXoELmzREijpeSyiELTqn2k4nwCjeiGDXXs_Nw12D2KpWLDctqqsUtTTRUhsnCPSoDng",
 "token_type" : "Bearer",
 "expires_in" : 599,
 "refresh_token" : "yBtapz3ThC3uVWufWhxsLtbEidPnEsL7atvfHSBANDs=",
 "scope" : "openid"
}

Struktur på Id token

Det returnerte ID tokenet er en signert JWT struktur i henhold til OpenID Connect spesifikasjonen:

{
 "kid" : "mqT5A3LOSIHbpKrscb3EHGrr-WIFRfLdaqZ_5J9GR9s",
 "alg" : "RS256"
}
{
 "sub" : "-v-lcae5rGG-jlvzuv9Y9H7R8NmAeM2-kh0qWb-vPIE=",
 "aud" : "test_rp_yt2",
 "acr" : "Level4",
 "auth_time" : 1497605218,
 "amr" : "BankID",
 "iss" : "https://oidc-yt2.difi.eon.no/idporten-oidc-provider/",
 "pid" : "23079410918",
 "exp" : 1497605382,
 "locale" : "nb",
 "iat" : 1497605262,
 "nonce" : "min_fine_nonce_verdi",
 "jti" : "Hgb3zwO9g0bjmSbCCtQCxMowsZEu00lCJ2Exg4Zhv3g="
}
OuFJaVWQvLY9... <signaturverdi> ...isvpDMfHM3mkI

Se detaljert dokumentasjon av innholdet i id_token for dokumentasjon av de ulike claims i id_tokenet.

Validering av Id token

Korrekt validering av Id token på klientsiden er kritisk for sikkerheten i løsningen. Tjenesteleverandører som tar i bruk tjenesten må utføre validering i henhold til kapittel 3.1.3.7 - ID Token Validation i OpenID Connect Core 1.0 spesifikasjonen.

Userinfo-endepunkt

Ved å forespørre scopet profile vil klienttjenesten sammen med id tokenet også få utstedt et access_token (og evnt. refresh_token) som kan benyttes mot providerens userinfo-endepunkt. Dette endepunktet kan benyttes for å hente ytterligere data om brukeren enn det som blir eksponert via ID tokenet. Da ID-porten generelt har lite data om sluttbrukeren har dette endepunktet begrenset verdi for denne tjenesten. Personnummer og valgt språk under innlogging er de dataene som vil bli eksponert her.

Se /userinfo-endepunktet for nærmere dokumentasjon.

Eksempel på respons:

{
 "sub" : "NR8vTTPrM3T7rWf8dXxeWLZpxEMsug4E7pxqJuh9wIM=",
 "pid" : "23079421936",
 "locale" : "nb"
}

Kontaktopplysninger fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret

Kontakt-opplysninger knyttet til innlogget bruker, er tilgjengelig på et eget endepunkt