API for administrasjon av APIer / scopes

Oauth2-beskyttet REST-grensesnitt som gir utvalgte kunder mulighet til å selv-administrere APIer og -tilgang

Introduksjon

“Maskinporten” er en egenskap ved ID-portens OIDC provider som tilbyr en enkel modell for API-sikring basert på såkalt “2-legged Oauth”, se server-to-server Oauth2, inspirert av Google sine system-kontoer.

På denne siden dokumenterer vi hvordan API-tilbydere gir mulighet til selvbetjening av egen API-sikring.

Les gjerne integrasjonsguide for Maskinporten først. API-konsumenter bør se på selvbetjenings-API for integrasjoner.

Om selvbetjenings-APIet

Hvordan få tilgang ?

Ta kontakt med idporten@difi.no for å få tilgang til å bruke APIet.

Bruk av Oauth2

APIet er også selv sikret vha. server-til-server Oauth, dvs. med bruk av virksomhetssertifikat, og virksomheten sin administrasjons-klient må manuelt få tildelt scopes for å få tilgang til selvbetjeningsAPIet:

API-tilbydere må ha:

scope beskrivelse
idporten:scopes.write Gir tilgang til å opprette/endre APIer, og gi/fjerne tilgang til konsumenter

Vi krever at virksomhetene oppretter en egen administrasjons-klient som kun får lov til å utføre selvbetjening.

OpenAPI-dokumentasjon

REST-grensesnittet er dokumentert her.

Merk at du må manuelt velge riktig spec’ oppe i høyre hjørne. For Maskinporten er det “Scopes” du skal se på.

Grunnleggende prosedyre for API-sikring

Se integrasjonsguide for Maskinporten.

Beskrivelse av APIer

I Maskinporten-sammenheng er et API det samme som et Oauth2 scope. Difi ønsker å gi API-tilbydere stor frihet til å selv bestemme sin semantikk for API-sikring innenfor rammene av Oauth2-standardene. Samtidig er det behov for noen regler for å sikre interoperabilitet.

Følgende syntax brukes:

scope ::= prefix ':' subscope

der prefix er en tekststreng som blir manuelt tildelt API-tilbyderen. En API-tilbyder kan ha flere prefix. Eksempel på prefix kan være nav eller skatt. Å bruke organisasjonnummer som prefix kan i mange sammenhenger være nyttig, siden det kan legge til rette for automatiserte prosesser. I andre sammenhenger vil ikke organisasjonsnummer være tilstrekkelig granulært for store virksomheter.

 • Subscope bør beskrive ressursen best mulig (trygdeopplysninger eller adresse).
 • Subscope kan gjerne ha ulike postfix for å skille på lese- og skrive-tilgang til ressursen (nav:trygdeopplysninger.write)
  • fravær av postfix bør i utgangspunktet tolkes som kun lese-tilgang

Synlighet

Attributtet visibilty brukes for å angi scopets synlighet:

verdi beskrivelse  
PUBLIC Scopet er synlig for alle på /scopes/all endepunkt.  
PRIVATE Scopet er ikke synlig for andre enn API-tilbyder og de konsuementer som har fått tilgang Konsument må bli fortalt at scopet finnes
INTERAL Inten bruk i Difi  

Merk at det er ingen integrasjon med API-katalogen, slik at API-tilbyder selv må sikre at scopet ikke havner i API-katalogen dersom denne benyttes.

Inaktive entiteter

For å sikre juridisk logging og statistikk, vil Difi aldri slette scopes og tilganer (eller integrasjoner), men heller deaktivere disse ved DELETE-kall.

Deaktiverte entiteter vil ikke komme opp i GET utlistinger som default, men kan hentes ved å sette inactive=TRUE som query parameter. Deaktiverte entiteter vil ikke reaktiveres ved POST og man får 409 Conflict isteden.

1. Opprette APIer

Når prefix er blitt manuelt tildelt, er følgdende operasjoner tilgjengelige:

Operasjon inndata beskrivelse
GET /scopes/all   Åpent endepunkt som gir liste over alle synlige scopes beskyttet av ID-porten (evt. filtrering)
GET /scopes   Beskyttet endepunkt som lister alle scopes for min organisasjon, både public og private
POST /scopes prefix, subscope, description, token_egenskaper Oppretter et nytt scope (lik prefix+subscope)
GET /scopes?scope={scope}   Hent et scope.
PUT /scopes?scope={scope} description, token_egenskaper Endrer et scope. Selve scope-navnet kan ikke endres.
DELETE /scopes?scope={scope}   Deaktiverer et scope. (scopet beholdes for konsistens i audit-log) Konsumenters tilgang beholdes.

Vi har valgt å legge scope som query-parameter, da det innen noen sektorer finnes spesifikke standarder som krever bruk av slash “/” i scope-definisjonen, og dette vil bli unødig tungvindt for brukere av APIet å skulle støtte dette som del av path-komponenten.

token-egenskaper er tekniske egenskaper som API-tilbyder forventer/krever. Dette kan være max tillatt levetid, self-contained eller ikke, minste sikkerhetsnivå, etc. Dette vil bli implmentert ila. 2019.

Eksempel på å opprette scope

POST /scopes HTTP/1.1
Host: integrasjon-ver2.difi.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer 0pLY6hwU6tkzBPoGTVlObex-QfIBw_yU9tXy7SKrgOU=
cache-control: no-cache
{
	"prefix": "difi",
	"subscope": "api3",
	"description": "Difi sitt API nummer 3 for demo-formål"
}

2. Tilgangsstyring

API-tilbyder kan bruke følgende operasjoner for tilgangsstyring:

Operasjon inndata beskrivelse
PUT /scopes/access/{consumer_orgno} scope Gir konsument consumer_orgno tilgang til aktuelt scope
DELETE /scopes/access/{consumer_orgno} scope Fjerner tilgangen konsumenten har til scopet
GET /scopes/access?scope={scope}   liste alle tilganger for gitt scope

Eksempel på å gi tilgang

PUT /scopes/access/889640782?scope=difi:api3 HTTP/1.1

som gir organisasjonsnummer 889640782 tilgang til scopet difi:api3.

Eksempel på å se tilganger

Request:

GET /scopes/access?scope=difi:api3 HTTP/1.1

Respons:

[
  {
    "scope": "difi:api3",
    "state": "APPROVED",
    "prefix": null,
    "created": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "consumer_orgno": "889640782",
    "last_updated": "2018-11-28T14:11:35+01:00",
    "owner_orgno": "991825827"
  }
]

3. Provisjonering av konsument

Konsumenten må provisjonere tilgangen ned til en aktuell klient, før han kan få utstedt tokens. Dette gjøres ved å oppdatere Oauth2 klienten som skal ha tilgangen med det nye scopet, via ID-porten sitt API for selvbetjening av integrasjoner.

Eksempel på provisjonering

Først henter du aktuell klient-konfigurasjon med GET, og tar utgangspunkt i denne for å generere en modifisert objekt tilbake:

PUT /clients/if2018_apikonsument HTTP/1.1

{
	...
  "scopes": [ "difi:api3" ],
	...
}

(fjern created_date, last_updated)