Om disse sidene

Litt meta-info om disse sidene

Om sidene

Disse sidene er dokumentasjonen av ID-porten sin OpenID Connect provider. Dokumentasjonen er åpent tilgjenglig og vedlikeholdes på GitHub-repoet https://github.com/difi/idporten-oidc-dokumentasjon. Issues og pull requests er velkomne!

Teknisk

Tilpassingar

For å få ein god arbeidsflyt, har vi gjort følgjande tilpassingar.

Mermaid i documentation-theme-jekyll

For å få mermaid-støtte i documentation-theme-jekyll, må følgjande leggast til på høvande plass i _layouts/default.html

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mermaid.css">
<script src="/felleslosninger/js/mermaid.min.js"></script>

og så kan grafer defineres mellom <div class="mermaid"> og </div> .

Forhåndsvisning av mermaid i Atom

For at Markdown Preview Enhanced skal kunne forhåndsvise mermaid-syntax, utan å tulle det til for kramdown hos GitHub pages som samstundes skal prosessere og publisere markdown-fila, må følgande halvgrisete hack inn i parser.js i Atom:

onWillParseMarkdown: function(markdown) {
  return new Promise((resolve, reject)=> {
    markdown = markdown.replace(/<div class="mermaid"/gm, ($0)=> "```mermaid")
    markdown = markdown.replace(/<\/div>/gm, ($0)=> "```")
    return resolve(markdown)
  })

Det gjer ein enklast ved å trykka CTRL+SHIFT+P og søke etter kommandoen “Markdown Preview Enhanced: Extend Parser”.

Du skal altså ikkje skrive ` ```mermaid ` taggen direkte slik som dokumentasjonen til Markdown Preview Enhanced seier.

Hugse git-passord i Atom

Køyre git config --global credential.helper wincred i aktuelt repo.