DCAT-AP-NO

difi.github.io/dcat-ap-no

Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Versjon: 1.0
Status: Foreldet
Lenke til siste versjon: https://doc.difi.no/dcat-ap-no/

Innledning

Dokumentet beskriver “Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)” som skal sikre at beskrivelser av offentlige data utføres på en felles, strukturert måte og i en maskinlesbar form. Standarden stiller krav til hva som skal, bør og kan være med i beskrivelsene, med spesifikasjon av dataformat.

Formålet med standarden er å legge tilrette for utveksling av beskrivelser av datasett, og å lette søk etter datasett. Standarden vil gjelde datasett som forvaltes av offentlig sektor, og som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» . Standarden vil støtte søking i og deling av datasett på tvers av offentlig sektor (gjenbruk) og legge til rette for viderebruk i privat sektor. Standarden er således nyttig både for offentlig sektor selv og for næringsliv og sivilsamfunn for øvrig.

Arbeidet med informasjonsforvaltning i offentlig sektor har vist at det er behov for beskrivelser av alle datasett i forvaltningen, og det vil være hensiktsmessig at disse datasettene beskrives på en helhetlig måte. Standarden vil således være nyttig for etatens forvaltning av egen informasjon, og for andre etater, næringsliv og sivilsamfunn som har behov for å vite hvilke data etaten forvalter. DCAT-AP-NO skal derfor brukes i beskrivelsen av både åpne og ikke-åpne data selv om DCAT-AP primært er utviklet for åpne data.

Ettersom standarden anbefaler formater som er beregnet for bruk i et Lenkede data-miljø, bør utgivere vurdere anbefalingene i W3C Notes Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies, Best Practices for Publishing Linked Data og ISA-rapporten 10 Rules for Persistent URIs. Utgivere bør også vurdere å tildele URIer til alle forekomster av klassene som er beskrevet i standarden. Språk bør angis for alle literaler i tråd med ISO 639.

DCAT-AP-NO er basert på den europeiske DCAT-profilen DCAT application profile for data portals in Europe som er forvaltet av EU-kommisjonens ISA-program. Siden standarden legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske egenskapsnavn i form av URIer benyttes.

Egenskapsnavnene fra den underliggende DCAT-AP v1.01 er i «Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger» gitt norske navn.

Avvikene fra den europeiske DCAT-AP v1.01 er i gjeldende versjon (DCAT-AP-NO 1.0) disse:

 • For klassen Datasett er «tilgangsnivå» lagt til som anbefalt egenskap

 • For klassen Datasett er «skjermingshjemmel» lagt til som anbefalt egenskap

 • JSON-LD er lagt til som anbefalt publiseringsformat i tillegg til RDF/XML

 • Egenskapene er gitt norske navn (URIer skal brukes - ikke navnet på egenskapene)

De to første tilleggene ivaretar behov knyttet til at standarden også skal brukes på ikke-åpne data

Vi gjør oppmerksom på at ISA har revidert den underliggende DCAT-AP og revisjon av DCAT-AP-NO (dette dokumentet) er forventet å starte i 2. kvartal 2016. Vi anbefaler intill videre å følge DCAT-AP versjon 1.1.

En oversikt over endringer i siste versjon av DCAT-AP finnes her. Merk at dette er et uferdig arbeidsdokument som oppdateres fortløpende. Dokumentet er åpent for kommentering. Det også mulig å kontakte Difi på epost (opnedata@difi.no) for spørsmål.

Fremtidige versjoner av DCAT-AP-NO vil ta opp i seg endringene for DCAT-AP. Det er sannsynlig at det kommer flere særnorske utvidelser i neste versjon av DCAT-AP-NO. Disse er omtalt i utredningen for standarden.

Omfang og avgrensing

Standarden er anbefalt brukt for å beskrive datasett og datakataloger i offentlig sektor. Den vil gjelde for alle datasett i offentlig sektor (inkludert åpne data) som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» (intern eller ekstern). Standarden er ikke tenkt brukt for å beskrive dokumenter eller fagsystem.

Forvaltningsregime

Utarbeidelse av nye versjoner av «Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett» initieres av Difi, og den primære kilden til nye versjoner vil være endringer i DCAT-AP. Difi vil derfor ha ansvar for å følge med på EUs bruk av, og endringsarbeid knyttet til, DCAT-AP. Arbeidet med en ny versjon av den nasjonale standarden skal som vanlig forankres i relevante organer via høring og behandling i Standardiseringsrådet.

Difi vil i forbindelse med nye versjoner av DCAT-AP avgjøre om endringene er så store at det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe bestående av relevante aktører, eller om revisjonen kan utføres av Difi selv. Forslaget til ny versjon sendes uansett på høring. De innkomne høringskommentarene behandles hos Difi, og resulterer i et forslag som oversendes Standardiseringsrådet.

Difi ønsker å gi brukerne mulighet til å gi tilbakemeldinger og innspill til standarden via Difis nettsider. Slike innspill vil tas med inn i arbeidet med revisjoner initiert av nye DCAT-AP- versjoner, men Difi vil også vurdere tilbakemeldingene en gang i året, for å se om noen av dem bør føre til oppdateringer utenom disse større revisjonene. Dette kan være aktuelt bl.a. fordi den nasjonale standard har noen tillegg til DCAT-AP som f.eks. kan vurderes.

Dersom det oppdages mindre feil i standarden (stavefeil etc), vil ikke korrigering av disse utløse en ny versjon. Disse korrigeringene skal imidlertid dokumenteres i et vedlegg som følger den aktuelle standarden.

Gjeldende og eventuelle tidligere versjoner av standarden skal være tilgjengelige på Difis nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidligere versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

Ord, uttrykk og forkortelser

Datasett
Et datasett er en samling med data, for eksempel i form av en tabell, liste eller en database som kan gjøres tilgjengelig som en nedlastbar fil, og/eller nåes via et Web-API.

Datakatalog
En datakatalog gjør det mulig å finne opplysninger om datasett, hvem som forvalter dem og hvordan de eventuelt er gjort tilgjengelig for andre. Datakatalogen kan inneholde beskrivelser av alle virksomhetens datasett, uavhengig av om de er distribuert som fil for nedlasting, gjennom et Web API eller om distribusjon ikke eksisterer.

Web API
Web Application Programming Interface gjør at dataprogrammer kan gjøre oppslag i et datasett ved hjelp av World Wide Web. For eksempel kan et datasett over bomstasjoner i Norge bli gjort tilgjengeleg for utviklere gjennom en web-API, slik at et dataprogram kan bruke kommunenummer for å hente en liste over alle bomstasjoner i en kommune.

Distribusjon
En distribusjon er en spesifikk måte å gjøre et datasettet tilgjengelig på. Hvert datasett kan være tilgjengelig på flere måter, for eksempel i ulike format eller fra ulike nettadresser. Eksempel på distribusjoner kan være nedlastbar CSV-fil, et API eller en RSS-strøm.

Åpne data
Data som er fritt tilgjengelig for bruk og viderebruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataeiere kan ikke kreve mer enn at man navngir og/eller deler videre på samme vilkår.

RDF
Resource Description Framework. En gruppe W3C-spesifikasjoner som beskriver en modell for å representere metadata (data om data). Spesifikasjonene brukes i mange ulike sammenhenger for å beskrive informasjon og er et viktig element i visjonen om den semantiske webben.

DCAT
Data Catalog Vocabulary. Et RDF-vokabular utviklet av W3C for å forenkle samhandling mellom datakataloger som er publisert på nettet.

DCAT-AP
DCAT Application profile for data portals in Europe. En spesifikasjon basert på DCAT for å beskrive offentlige datasett i Europa

DCAT-AP-NO
Kortnavnet på denne standarden (“Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett”).

JSON-LD
JavaScript Object Notation for Linked Data. En JSON-basert serialisering av RDF. Anbefalt av W3C i januar 2014

URI
Uniform Resource Identifier en kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs

Klasser i standarden

Enhet

Engelsk
Agent
Beskrivelse
Enhet som er assosiert med katalogen og/eller datasettene. Dersom enheten er en organisasjon er det anbefalt å bruke «Organization Ontology»
URI
foaf:Agent
Referanse
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent , http://www.w3.org/TR/vocab-org/
Status
Obligatorisk

Kategori

Engelsk
Category
Beskrivelse
Et emne for et datasett
URI
SKOS:Consept
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-category-and-category-scheme
Status
Obligatorisk

Kategoriskjema

Engelsk
Category scheme
Beskrivelse
En samling begreper (for eksempel et kontrollert vokabular) hvor kategorien er definert
URI
SKOS:ConseptScheme
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-category-and-category-scheme
Status
Obligatorisk

Katalog

Engelsk
Catalogue
Beskrivelse
En katalog eller repository som inneholder datasettene som er beskrevet.
URI
dcat:Catalog
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-catalog
Status
Obligatorisk

Datasett

Engelsk
Dataset
Beskrivelse
En konseptuell enhet som representerer informasjonen som publiseres
URI
dcat:Dataset
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-dataset
Status
Obligatorisk

Literal

Engelsk
Literal
Beskrivelse
En literal-verdi slik som en streng eller integrer (0 og heltall). Literaler kan inneholde datatype, og f.eks være formatert som en dato. Literaler som innholder maskinlesbar tekst har en valgfri språk-tag, definert av BCP47 (no=norsk, nb=bokmål, nn=nynorsk, en=engelsk)
URI
rdfs:Literal
Referanse
http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-Literals
Status
Obligatorisk

Ressurs

Engelsk
Resource
Beskrivelse
Objekter som ikke er strenger eller primitiver med datatyper.
URI
rdfs:Resource
Referanse
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_resource
Status
Obligatorisk

Distribusjon

Engelsk
Distribution
Beskrivelse
En fysisk utførelse av datasettet i et bestemt format.
URI
dcat:Distribution
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-distribution
Status
Anbefalt

Katalogpost

Engelsk
Catalogue Record
Beskrivelse
En beskrivelse av en datasettoppføring i katalogen.
URI
dcat:CatalogRecord
Referanse
http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-catalog-record
Status
Valgfri

Dokument

Engelsk
Document
Beskrivelse
En tekstlig ressurs beregnet på mennesker som inneholder informasjon. For eksempel en nettside om et datasett.
URI
foaf:Document
Referanse
http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Document
Status
Valgfri

Frekvens

Engelsk
Frequency
Beskrivelse
En frekvensen om noe som gjentar seg, f.eks publisering av et datasett.
URI
dct:Frequency
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Frequency
Status
Valgfri

Indentifikator

Engelsk
Identifier
Beskrivelse
En identifikator i en bestemt kontekst, bestående av strengen som er identifikatoren; en valgfri identifikator for identifikatorsystemet; en valgfri identifikator for versjonen av identifikatorsystemet; en valgfri identifikator for etaten som administrerer identifikatorsystemet
URI
adms:Identifier
Referanse
http://www.w3.org/TR/vocab-adms/#identifier
Status
Valgfri

Lisensdokument

Engelsk
License document
Beskrivelse
En juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs.
URI
dct:LicenseDocument
Referanse
http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#LicenseDocument
Status
Valgfri

Språksystem

Engelsk
Linguistic system
Beskrivelse
Et system av tegn, symboler, lyder, gester, eller regler som brukes i kommunikasjon, f.eks et språk
URI
dct:LinguisticSystem
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-LinguisticSystem
Status
Valgfri

Lokasjon

Engelsk
Location
Beskrivelse
En region eller et navngitt sted. Det kan representeres ved hjelp av et kontrollert vokabular eller med geografiske koordinater.
URI
dct:Location
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Location
Status
Valgfri

Mediatype eller omfang

Engelsk
Media type or extent
Beskrivelse
En medietype eller omfang, f.eks formatet til en datafil
URI
dct:MediaTypeOrExtent
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-MediaTypeOrExtent
Status
Valgfri

Tidsperiode

Engelsk
Period of time
Beskrivelse
Et tidsintervall som er navngitt eller definert av en start- og sluttdato.
URI
dct:PeriodOfTime
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-PeriodOfTime
Status
Valgfri

Utgiver type

Engelsk
Publisher type
Beskrivelse
Type organisasjon som fungerer som en utgiver
URI
skos:Concept
Referanse
http://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type
Status
Valgfri

Rettighetsutsagn

Engelsk
Rights statement
Beskrivelse
En utsagn om immaterielle rettigheter knyttet til en ressurs, et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs, eller en uttalelse om tilgangsrettigheter.
URI
dct:RightsStatement
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-RightsStatement
Status
Valgfri

Standard

Engelsk
Standard
Beskrivelse
En standard eller annen spesifikasjon som et datasett er i samsvar med
URI
dct:Standard
Referanse
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Standard
Status
Valgfri

Status

Engelsk
Status
Beskrivelse
En indikasjon på modenhet for en distribusjon
URI
skos:Concept
Referanse
http://www.w3.org/TR/vocab-adms/#status
Status
Valgfri

VCard

Engelsk
Vcard
Beskrivelse
En beskrivelse etter vCard-spesifikasjon, f.eks telefonnummer og e-post adresse for et kontaktpunkt.
URI
v:VCard
Referanse
http://www.w3.org/2006/vcard/ns-2006.html#VCard
Status
Valgfri

URIer som er i bruk

Katalog

Egenskaper for klassen Katalog (obligatorisk):

Katalog: datasett

URI
dcat:dataset
Range
dcat:Dataset
Beskrivelse
Kobler katalogen til datasett som er en del av katalogen
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Katalog: beskrivelse

URI
dct:description
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Fritekst-beskrivelse av innholdet i katalogen. Egenskapen kan bli gjentatt for parallelle språkversjoner av beskrivelsen.
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Katalog: utgiver

URI
dct:publisher
Range
foaf:Agent
Beskrivelse
Referer til en enhet (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for enhet, sekundært organisasjonsnummer.
Kardinalitet
1..1
Status
Obligatorisk

Katalog: tittel

URI
dct:title
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Inneholder navnet på katalogen. Egenskapen kan bli gjentatt for parallelle språkversjoner av navnet.
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Katalog: hjemmeside

URI
foaf:homepage
Range
foaf:Document
Beskrivelse
Nettside som fungerer som hovedside for katalogen
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalog: språk

URI
dct:language
Range
dct:LinguisticSystem
Beskrivelse
Viser til et språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver titler, beskrivelser, osv av datasettene i katalogen. Egenskapen kan gjentas hvis metadata er gitt i flere språk.
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Katalog: lisens

URI
dct:license
Range
dct:LicenseDocument
Beskrivelse
Viser til lisens for datakatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalog: utgivelsesdato

URI
dct:issued
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalog: temaer

URI
dcat:themeTaxonomy
Range
skos:ConceptScheme
Beskrivelse
Referer til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere katalogens datasett
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Katalog: modifiseringsdato

URI
dct:modified
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for siste oppdatering/endring av katalogen
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalog: katalogpost

URI
dcat:record
Range
dcat:CatalogRecord
Beskrivelse
Referer til en katalogpost som er del av katalogen
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Katalog: rettigheter

URI
dct:rights
Range
dct:RightsStatement
Beskrivelse
Uttalelse som spesifiserer rettigheter knyttet til katalogen
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Katalog: dekningsområde

URI
dct:spatial
Range
dct:Location
Beskrivelse
Referanse til et geografisk område som er dekket av katalogen
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Katalogpost

Egenskaper for klassen Katalogpost (valgfri)

Katalogpost: primærtema

URI
foaf:primaryTopic
Range
dcat:Dataset
Beskrivelse
Denne egenskapen lenker katalogposten til datasettet som er beskrevet i katalogposten
Kardinalitet
1..1
Status
Obligatorisk

Katalogpost: modifiseringsdato

URI
dct:modified
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Denne egenskapen inneholder den nyeste datoen for når katalogposten ble endret eller modifisert.
Kardinalitet
1..1
Status
Obligatorisk

Katalogpost: utlistingsdato

URI
dct:issued
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Datoen for når beskrivelsen av datasett ble inkludert i datakatalogen.
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalogpost: endringstype

URI
adms:status
Range
skos:Concept
Beskrivelse
Type endring for siste revisjon av en datasettbeskrivelse i katalogen. MÅ ha en av verdiene :created, :updated eller :deleted avhengig av om denne siste revisjonen er et resultat av en ny post, oppdatering eller sletting.
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Katalogpost: beskrivelse

URI
dct:description
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Inneholder en fritekstbeskrivelse av katalogposten. Denne egenskapen kan gjentas for parallelle språkversjoner av beskrivelsen.
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Katalogpost: tittel

URI
dct:title
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Navnet på katalogen. Denne egenskapen kan gjentas for parallelle språkversjoner av navnet.
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett

Egenskaper for klassen Datasett (obligatorisk)

Datasett: beskrivelse


URI
dct:description
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Inneholder fritekstbeskrivelse av datasettet. Kan gjentas for parallelle språkversjoner
Kardinalitet
1..n
Status

Obligatorisk

### Datasett: tittel URI

dct:title
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Inneholder navnet på datasettet. Kan gjentas for parallelle språkversjoner av navnet
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Datasett: kontaktpunkt

URI
adms:contactPoint
Range
v:Vcard
Beskrivelse
Inneholder kontaktinformasjon som kan brukes for å melde om feil i datasettet eller sende kommentarer
Kardinalitet
1..n
Status
Anbefalt

Datasett: datasett distribusjon

URI
dcat:distribution
Range
dcat:Distribution
Beskrivelse
Koblingen mellom datasettet og en tilgjengelig distribusjon
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Datasett: emneord

URI
dcat:keyword
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Inneholder emneord (eller tag) som beskriver datasettet
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Datasett: utgiver

URI
dct:publisher
Range
foaf:Agent
Beskrivelse
Refererer til en enhet (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datasettet tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for enhet, sekundært organisasjonsnummer.
Kardinalitet
1..n
Status
Anbefalt

Datasett: tema

URI
dcat:theme, subproperty of dct:subject
Range
skos:Concept
Beskrivelse
Referanse til en tema/kategori for datasettet. Et datasett kan assosieres med flere tema
Kardinalitet
1..n
Status
Anbefalt

Datasett: tilgangsnivå

URI
dct:accessRights
Range
dct:RightsStatement
Beskrivelse
Dette feltet angir i hvilken grad datasettet kan bli gjort tilgjengelig for allmennheten, uten hensyn til om det er publisert eller ikke. Obligatoriske verdier : «offentlig», «begrenset offentlighet», «unntatt offentlighet». Ved bruk av verdiene «begrenset offentlighet» og «unntatt offentlighet» er egenskapen «skjermingshjemmel» anbefalt
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Datasett: skjermingshjemmel

URI
(TBD)
Range
dct:RightsStatement
Beskrivelse
Henvisning til hjemmel (kilde for påstand) i offentlighetsloven, sikkerhetsloven, beskyttelsesinstruksen eller annet loverk som ligger til grunn for vurdering av tilgangsnivå. Egenskapen er anbefalt dersom «tilgangsnivå» har verdiene «begrenset offentlighet» eller «unntatt offentlighet»
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Datasett: i samsvar med

URI
dct:conformsTo
Range
dct:Standard
Beskrivelse
Referer til en implementasjons-regel eller annen spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av datasettet
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: frekvens

URI
dct:accrualPeriodicity
Range
dct:Frequency
Beskrivelse
Referer til oppdateringsfrekvensen for datasettet
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Datasett: identifikator

URI
dct:identifier
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Hovedindentifikator for datasettet, feks URIen eller annen identifikator som er unik i kontekst av katalogen
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: landingsside

URI
dcat:landingPage
Range
foaf:Document
Beskrivelse
Referanse til nettside som gir tilgang til datasettet, dets distribusjoner og/eller tilleggsinformasjon. Dokumentasjon som ikke er spesifikt definisjon av felter, hører hjemme her.
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Datasett: språk

URI
dct:language
Range
dct:LinguisticSystem
Beskrivelse
Referanse til språket som datasettet er på. Kan repeteres dersom det er flere språk i datasettet
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: annen identifikator

URI
adms:identifier
Range
adms:Identifier
Beskrivelse
Referanse til en sekundær identifikator av datasettet som MAST/ADS, DataCite, DOI, EZID eller W3ID.
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: utgivelsesdato

URI
dct:issued
Range
rdfs:Literal typed as xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for den formelle utgivelsen av datasettet
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Datasett: dekningsområde

URI
dct:spatial
Range
dct:Location
Beskrivelse
Referanse til et geografisk område datasettet gjelder for
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: tidsperiode

URI
dct:temporal
Range
dct:PeriodOfTime
Beskrivelse
Referanse til en tidsperiode datasettet gjelder for (startdato og sluttdato)
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Datasett: modifisert

URI
dct:modified
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for siste oppdatering av datasettet
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Datasett: versjon

URI
adms:version
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Et versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for datasettet
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Datasett: versjonsnote

URI
adms:versionNotes
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
En beskrivelse av endringene fra forrige versjon til denne versjonen av datasettet
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon

Egenskaper for klassen Distribusjon (anbefalt)

Distribusjon: tilgangsURL

URI
dcat:accessURL
Range
rdfs:Resource
Beskrivelse
En URL som gir tilgang til en distribusjon av datasettet. Ressursen det pekes til kan gi informasjon om hvordan en kan få tilgang til i datasettet
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Distribusjon: beskrivelse

URI
dct:description
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Fritekstbeskrivelse av distribusjonen. Kan repeteres for parallelle språkversjoner
Kardinalitet
0..n
Status
Anbefalt

Distribusjon: format

URI
dct:format
Range
dct:MediaTypeOrExtent
Beskrivelse
Referanse til distribusjonens filformat
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Distribusjon: lisens

URI
dct:license
Range
dct:LicenseDocument
Beskrivelse
Referanse til lisensen distribusjonen er gjort tilgjengelig under. Bør oppgis som URI, feks http://data.norge.no/nlod/no/1.0
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Distribusjon: filstørrelse

URI
dcat:byteSize
Range
rdfs:Literal typed as xsd:decimal
Beskrivelse
Distribusjonens størrelse oppgitt i bytes
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon: nedlastningslenke

URI
dcat:downloadURL
Range
rdfs:Resource
Beskrivelse
Direktelenke (URL) til en nedlastbar fil i et gitt format
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Distribusjon: mediatype

URI
dcat:mediaType, subproperty of dct:format
Range
dct:MediaTypeOrExtent
Beskrivelse
Referer til distribusjonens medietype dersom denne er definert i IANA
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon: utgivelsesdato

URI
dct:issued
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for formell utgivelse/publisering av distribusjonen
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon: rettigheter

URI
dct:rights
Range
dct:RightsStatement
Beskrivelse
Viser til en uttalelse som angir rettigheter knyttet til distribusjonen.
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon: status

URI
adms:status
Range
skos:Concept
Beskrivelse
Distribusjonens modenhet (fullført, under utvikling, utgått, trekt tilbake)
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Distribusjon: tittel

URI
dct:title
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Navn på distribusjonen
Kardinalitet
0..n
Status
Valgfri

Distribusjon: modifiseringsdato

URI
dct:modified
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Dato for siste modifisering av distribusjonen
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Enhet

Egenskaper for klassen Enhet (obligatorisk)

Enhet: navn

URI
foaf:name
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Navn på enheten. Denne egenskapen kan gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk)
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Enhet: utgivertype

URI
dct:type
Range
skos:Concept
Beskrivelse
Refererer til type for enheten som gjør katalogen eller datasett tilgjengelig
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Kategoriskjema

Egenskaper for klassen Kategoriskjema (obligatorisk)

Kategoriskjema: tittel

URI
dct:title
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Navn på kategori-skjemaet. Kan gjentas for forskjellige versjoner av navnet
Kardinalitet
1..n
Status
Oblibatorisk

Kategori

Egenskaper for klassen Kategori (obligatorisk)

Kategori: foretrukket tittel

URI
skos:prefLabel
Range
rdfs:Literal
Beskrivelse
Foretrukket tittel for kategorien. Kan gjentas for parallelle språkversjoner av etiketten.
Kardinalitet
1..n
Status
Obligatorisk

Lisensdokument

Egenskaper for klassen Lisensdokument (valgfri)

Lisensdokument: lisenstype

URI
dct:type
Range
rdfs:Class
Beskrivelse
Refererer til en type lisens, f.eks “åpen lisens” eller “royalties kreves”.
Kardinalitet
0..1
Status
Anbefalt

Tidsperiode

Egenskaper for klassen Tidsperiode (valgfri)

Tidsperiode: startdato/tid

URI
schema:startDate
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Definerer starten på perioden
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri

Tidsperiode: sluttdato/tid

URI
schema:endDate
Range
rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Beskrivelse
Definerer slutten på perioden
Kardinalitet
0..1
Status
Valgfri
Kommentar
Vær oppmerksom på at mens begge egenskapene er valgfrie, må en av de to være til stede.

Starten av perioden skal forstås som starten på dato, time, minutt etc. gitt (f.eks starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato); slutten av perioden skal forstås som i slutten av dato, time, minutt etc. gitt (f.eks slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato)

Krav til kontrollerte vokabular

Følgende er en liste over krav som er identifisert for kontrollerte vokabular som er anbefalt av den underliggende applikasjonsprofilen DCAT-AP.

Kontrollerte vokabular bør:

 • være publisert under en åpen lisens.
 • brukes og / eller bli vedlikeholdt av en institusjon i Norge eller EU, av anerkjent standardiseringsorganisasjon eller en annen pålitelig organisasjon.
 • være skikkelig dokumentert.
 • ha etiketter på flere språk.
 • inneholde et relativt lite antall begrep (f.eks 10-25) som er generelle nok til at et bredt spekter av ressurser kan klassifiseres.
 • har vilkår som er identifisert av URI for vokabularer der hver URI for vokabular viser til dokumentasjon av begrepet.
 • har en varighets- og versjonspolicy.

Disse kriteriene er ikke tenkt å definere et sett med krav til kontrollerte ordforråd generelt; de er kun ment brukt for utvelgelse av de kontrollerte vokabularene som er anbefalt for denne standarden

Kontrollerte vokabular som skal brukes

Nedenfor er en rekke egenskaper oppført med kontrollerte vokabular som må brukes for de nevnte egenskapene.


URI
dcat:mediaType
Brukt i klasse
Distribusjon
Navn
MDR File types Name Authority List
URI for vokabular
http://publications.europa.eu/mdr/authority/file-type/

URI
dcat:theme
Brukt i klasse
Datasett
Navn
EuroVoc domains
URI for vokabular
http://eurovoc.europa.eu/

URI
dcat:themeTaxonomy
Brukt i klasse
Katalog
Navn
EuroVoc
URI for vokabular
http://eurovoc.europa.eu/

URI
dct:accrualPeriodicity
Brukt i klasse
Datasett
Navn
Dublin Core Collection Description Frequency Vocabulary
URI for vokabular
http://purl.org/cld/freq/

URI
dct:format
Brukt i klasse
Distribusjon
Navn
MDR File Type Named Authority List
URI for vokabular
http://publications.europa.eu/mdr/authority/file-type/

URI
dct:language
Brukt i klasse
Katalog, Datasett
Navn
MDR Languages Named Authority List
URI for vokabular
http://publications.europa.eu/mdr/authority/language/

URI
dct:publisher
Brukt i klasse
Katalog, Datasett
Navn
MDR Corporate bodies Named Authority List
URI for vokabular
http://publications.europa.eu/mdr/authority/corporate-body/
Beskrivelse
Skal brukes for europeiske institusjoner og et lite sett med internasjonale organisasjoner. Ved andre typer organisasjoner, bør nasjonale, regionale eller lokale vokabular brukes.

URI
dct:spatial
Brukt i klasse
Katalog, Datasett
Navn
MDR Countries Named Authority List, MDR Places Named Authority List
URI for vokabular
http://publications.europa.eu/mdr/authority/country/, http://publications.europa.eu/mdr/authority/place/
Beskrivelse
Vokabularet for land skal brukes hvis dekningsområde er et spesielt land. Vokabularet for steder skal brukes hvis dekningsområde er en del av et land.

URI
adms:status
Brukt i klasse
Katalogpost
Navn
ADMS change type vocabulary
URI for vokabular
http://purl.org/adms/changetype/
Beskrivelse
:created, :updated, :deleted

URI
adms:status
Brukt i klasse
Distribusjon
Navn
ADMS status vocabulary
URI for vokabular
http://purl.org/adms/status/
Beskrivelse
Listen over begrep i ADMS status-vokabularet er inkludert i ADMS-spesifikasjonen

URI
dct:type
Brukt i klasse
Enhet
Navn
ADMS publisher type vocabulary
URI for vokabular
http://purl.org/adms/publishertype/Company
Beskrivelse
Listen over begrep i ADMS-vokabularet for utgivertype er inkludert i ADMS-spesifikasjonen

URI
dct:type
Brukt i klasse
Lisensdokument
Navn
ADMS licence type vocabulary
URI for vokabular
http://purl.org/adms/licencetype/
Beskrivelse
Listen over begrep i ADMS-vokabularet for lisenstype er inkludert i ADMS spesifikasjonen

I tillegg til de foreslåtte felles vokabularene ovenfor, kan ytterligere domenespesifikke vokabular brukes. Selv om de ikke blir akseptert av generelle implementeringer av standarden, kan de bidra til å øke interoperabilitet på tvers av applikasjoner innenfor samme domene. Eksempler her er komplett sett med begreper i EuroVoc, CERIFs standardvokabular, Deweys desimalklassifikasjon og en rekke andre vokabular.